List Prezesa Zarządu Giełdy

Ludwik SobolewskiSzanowni Państwo,

Rok 2011 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym funkcjonowania GPW jako spółki publicznej, notowanej na warszawskiej giełdzie. W tym czasie GPW utrwalała w świadomości inwestorów krajowych i międzynarodowych obraz Giełdy jako sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Było to możliwe w oparciu o doskonalone relacje inwestorskie, oparte na systematycznej i wartościowej komunikacji z inwestorami, a także poprzez kontynuację wcześniej już zainicjowanej polityki dywidendowej i dynamiczną realizację planów rozwojowych.

GPW wykonała kolejne działania wspierające i współrealizujące jej strategię rozwoju. Dzięki temu trzy filary strategii, zdefiniowane jako cele strategiczne, zostały odzwierciedlone w praktyce.

Jednym z tych filarów jest poszerzanie pola działalności i kreowanie nowych rodzajów usług dla uczestników rynków finansowych i zorganizowanych rynków obrotu towarowego, a także prace rozwojowe w zakresie wcześniej już prowadzonych linii biznesowych. W roku 2011 zapadły i zostały wdrożone decyzje prowadzące do przejęcia kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii SA. Transakcja ta została pomyślnie zakończona w pierwszym kwartale roku 2012. Wraz z tym procesem w sposób ogromnie znaczący, zarówno w wymiarze przychodowym jak i misji Grupy Kapitałowej GPW, zostało pogłębione zaangażowanie GPW w organizację wtórnego rynku energii elektrycznej. W tym obszarze początki działalności GPW sięgają roku 2010. Wraz z przejęciem TGE powstają przesłanki dla tworzenia kolejnych giełdowych rynków towarowych, co będzie jednym z głównych nurtów działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.

W zakresie rynków instrumentów finansowych następował dynamiczny rozwój ilościowy rynku Catalyst, szczególnie pod względem liczby emisji obligacji korporacyjnych a także ich wartości, rozwój produktowy w segmencie instrumentów pochodnych oraz rozwój rynków akcji, w zakresie wartości obrotów, liczby debiutujących spółek i parametrów jakościowych obrotu.

Drugim filarem strategii GPW jest międzynarodowe pozycjonowanie warszawskiej giełdy jako centrum rynków kapitałowych regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Wskaźniki dotyczące wzrostu liczby spółek zagranicznych notowanych na GPW, relacji między takimi spółkami notowanymi tylko w Warszawie a spółkami notowanymi na więcej niż jednej giełdzie, liczby zagranicznych firm inwestycyjnych uaktywniających się na rynku polskim i ich udziału w obrocie, a także udziału inwestorów zagranicznych w obrotach na rynkach akcji i instrumentów pochodnych - świadczą o znaczącym postępie, jaki dokonuje się w ramach zwiększania biznesowego zasięgu GPW.

Trzecim filarem strategii Grupy Kapitałowej GPW jest konsolidacja i tworzenie synergii pomiędzy instytucjami infrastruktury polskiego rynku finansowego i giełdowego. W rok 2011 GPW wkraczała z posiadanym od lat znaczącym udziałem kapitałowym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ze spółką zależną BondSpot, realizującą ważne zadania w dziedzinie obrotu obligacjami skarbowymi i instrumentami dłużnymi nieskarbowymi. Pod koniec roku 2011 Grupa Kapitałowa znajdowała się w końcowej fazie transakcji, w wyniku której w jej skład weszły aktywa prowadzące działalność w zakresie obrotu (Towarowa Giełda Energii SA) oraz w zakresie rozliczeń transakcji i zarządzania ryzykiem rozliczeniowym na rynkach towarowych (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA).

Sytuacja finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej jest bardzo dobra. Podlegający presjom konkurencyjnym zdywersyfikowany model biznesowy GPW zawierający segmenty usług o charakterze antycyklicznym lub skorelowanych z koniunkturą w różnych obszarach gospodarki, sprawdza się znakomicie w warunkach podwyższonej niepewności i stresu cechującego współczesne rynki finansowe.

Spółka i Grupa Kapitałowa utrzymują bardzo wysoki poziom zaufania ze strony indywidualnych i instytucjonalnych uczestników rynków kapitałowych. Dowodzi tego tryb przeprowadzenia emisji obligacji GPW w ostatnich miesiącach 2011 r. i na początku 2012 r. Przede wszystkim świadczą o tym parametry finansowe tej emisji, a także nadsubskrypcja, która wystąpiła, mimo poziomu oprocentowania obligacji typowego dla emitentów o najwyższej wiarygodności, zbliżonej do Skarbu Państwa, zarówno w transzy zaoferowanej inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym.

W roku 2012 Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować wzmacnianie trzech filarów swojej strategii biznesowej. Będzie to realizowane między innymi przez zrównoważony rozwój wszystkich segmentów obrotu w ramach giełdy finansowej oraz przez projekty w obszarze rynków obrotu towarowego. Jednym z najdonioślejszych przedsięwzięć warunkujących zachowanie niezwykle wysokiej dynamiki wzrostu rynków instrumentów finansowych będzie, zaplanowane na IV kwartał 2012 r., wdrożenie nowego systemu transakcyjnego GPW.

Ludwik Sobolewski

Prezes Zarządu